Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Przestrzeń Relacji www.przestrzenrelacji.pl

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Przestrzeń Relacji jest Paulina Bedrejczuk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PRZESTRZEŃ RELACJI PAULINA BEDREJCZUK, z siedzibą ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1, 35-060 Rzeszów, NIP: 813 274 55 92.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Serwis, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: rejestrację w Serwisie, złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 4. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.

 II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  a. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu,
  b. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług specjalisty,
  c. Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu,
  d. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług specjalistycznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta co do którego zapewnia, że nikt inny nie może mieć legalnego dostępu,
  e. Tpay – serwis obsługi płatności
  f. Specjalista – oznacza psychologa uprawnionego do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.), lub oznacza psychologa uprawnionego do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.), lub psychoterapeutę – osobę mają ukończoną szkołę psychoterapii i posiadającą certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenie certyfikujące psychoterapeutów a spełniające wymogi szkoleniowe i certyfikowania opisane przez Polską Radę Psychoterapii lub będącą w trakcie uzyskiwania wyżej wymienionego certyfikatu.
  g. Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.przestrzenrelacji.pl będącej własnością Paulinę Bedrejczuk prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą LINOSKOCZEK PAULINA BEDREJCZUK, z siedzibą ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1, 35-060 Rzeszów,
  h. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług specjalistycznych drogą elektroniczną,
  i. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu,
  j. Usługa specjalistyczna – oznacza wszelkie usługi płatne świadczone przez Specjalistów w ramach serwisu,
  k. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi specjalistyczne zgodnie z obowiązującym prawem.

III. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług specjalistycznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług specjalistycznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
 4. Płatności dokonywane mogą być za pomocą systemu płatności Tpay lub bezpośrednio na konto bankowe.
 5. Usługi specjalistyczne wykonywane są każdorazowo przez specjalistę.
 6. Serwis Przestrzeń Relacji oferuje następujące formy usług płatnych:
  I.Usługa specjalistyczna:
  a. Wideo rozmowa
  b. Rozmowa internetowa lub telefoniczna, bez funkcji wideo
  c. Rozmowa ze Specjalistą osobiście, w siedzibie Usługodawcy, pod adresem ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1, 35-060 Rzeszów
 7. Usługa specjalistyczna w formie wideo rozmowy polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym (Skype). Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.
 8. Usługa specjalistyczna rozmowa internetowa polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.
 9. Informacje o tym w jakiej formie usługi specjalistyczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Specjalisty.

IV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Na potrzeby świadczenia usługi specjalistycznej w formie rozmowy internetowej, wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.
 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy lub sprawnie działający telefon.
 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku usług specjalistycznych grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).
 4. Klient musi posiadać zarejestrowane konto w komunikatorze Skype – niezbędne do prowadzenia konsultacji wideo.

V. ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na stronę serwisu.
 2. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi specjalistycznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 3. Celem umówienia pierwszorazowej usługi specjalistycznej Klient powinien:
  a) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
  b) wybrać termin usługi specjalistycznej spośród dostępnych terminów w kalendarzu Specjalisty,
  c) uzupełnić dane w formularzu,
  d) zarezerwować usługę specjalistyczną,
  e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Celem umówienia kolejnej usługi specjalistycznej Klient powinien:
  a) umówić spotkanie w trakcie trwania poprzedniej sesji
  b) wybrać termin usługi specjalistycznej spośród dostępnych terminów,
  c) zarezerwować usługę specjalistyczną,
  d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. W przypadku rezerwacji usługi specjalistycznej dla osoby poniżej 18 r.ż. opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do wideo rozmowy ze Specjalistą podczas pierwszej konsultacji (na początku sesji), w celu wyrażenia zgody na udział dziecka w usłudze specjalistycznej świadczonej przez Specjalistę.
 6. Rezerwacja usługi specjalistycznej w formie wideo rozmowy lub rozmowy internetowej odbywa się w dwóch etapach:
  a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Specjalisty i terminu usługi specjalistycznej,
  b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta.
 7. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi specjalistycznej inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Specjalisty w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi specjalistycznej.
 8. Po zaksięgowaniu płatności za Usługę, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji zostanie wysłany e-mail z danymi dotyczącymi zarezerwowanej usługi specjalistycznej: data, godzina oraz login specjalisty.
 9. Jeśli klient nie otrzymał e-mail z danymi zarezerwowanej usługi specjalistycznej do godzin przed datą świadczenia usługi specjalistycznej (należy sprawdzić wszystkie zakładki swojej poczty elektronicznej, w tym SPAM) powinien niezwłocznie skontaktować się z Poradnią poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce kontakt lub po przez okno czatu znajdujące się na stronie serwisu lub pisząc na adres email poradni.
 10. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta dotyczącego nie otrzymania e-maila z danymi zarezerwowanej usługi specjalistycznej przed rozpoczęciem jej świadczenia i nie pojawieniem się Klienta w wybranym terminie na konsultacji, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 11. Klient za pomocą otrzymanego loginu Specjalisty łączy się po przez komunikator z wybranym Specjalistą w wybranym przez siebie terminie czasu polskiego.
 12. W przypadku spóźnienia się Klienta usługa specjalistyczna nie jest przedłużana.
 13. W przypadku nieobecności klienta przez pierwsze 15 minut usługi specjalistycznej Specjalista ma prawo anulować spotkanie, a klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za usługę specjalistyczną.
 14. Przełożenie terminu usługi specjalistycznej jest możliwe na 24 godziny przed rozpoczynającą się usługą specjalistyczną. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu usługi specjalistycznej. W celu przełożenia terminu usługi specjalistycznej, Klient powinien skontaktować się z Poradnią poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce kontakt lub po przez okno czatu znajdujące się na stronie serwisu lub pisząc na adres email poradni.
 15. Po przełożeniu terminu usługi nie ma możliwości ponownego przełożenia terminu usługi ani jej anulowania.
 16. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi i usługi specjalistyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania specjalistycznego zgody na świadczenie tych usług.

 VI. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest wynagrodzeniem umownym.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi specjalistycznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę specjalistyczną jest uiszczane za pomocą kanału płatności Tpay dostępnego za pośrednictwem serwisu lub bezpośrednio na rachunek bankowy.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę specjalistyczną zależy od jej formy i została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi specjalistycznej przez Usługodawcę.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi specjalistycznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis lub Tpay.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona w momencie zawarcia umowy poprzez wpisania danych podczas rezerwacji usługi specjalistycznej w „Uwagach” w formularzu lub poprzez wysłanie danych na adres e-mail Poradni. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:
  a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi specjalistycznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług specjalistycznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  c) kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
  d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług specjalistycznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  f) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług specjalistycznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  h) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  i) może odwołać usługę specjalistyczną, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi, z zastrzeżeniem § VII ust 1 lit. g regulaminu.
 2. Klient:
  a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług specjalistycznych zgodnie z umową i postanowieniami regulaminu.
  b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  e) w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  e) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  f) ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem, terapeuta, psychiatra, seksuologiem.
  h) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  i) nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
 3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.
 2. Dane dotyczące Klienta są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
  a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
  b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.
 5. Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie Przestrzeń relacji. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Usługodawcy: biuro@przestrzenrelacji.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług specjalistycznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako formy komunikacji.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę specjalistyczną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 2. Przestrzeń relacji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie z zachowaniem obowiązku poinformowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy
 4. Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Rzeszowie.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30/03/2023